baasad

Coding frame

Verb type: vai

Example

(18)
Maaba bsagaak nakaazan; baasa maaba.
maaba
this.AN
basagaakw
board.AN
anakaazo-n
use-2S.IMP
baaso-w
dry.AI-3SBJ
maaba
this.AN
‘Use this board; it's dry.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# BE DRY Coding set Argument type
1 dry thing V.subjS S

Alternations

Alternation name Occurs Examples
C
R y
C
N y
C
N y
C
N y
C
N y
C
N y
C
N y
C
N y