Coding frames of Ojibwe

coding frames.
Coding frame Alternations #Vs Verb meanings & Verb forms
90
ASK FOR (ndodang, ndodmawaad)
BRING (biidood, biinaad)
BUILD (zhihaad, zhitood)
CARRY (bmiwdood, bmiwnaad)
CLIMB (bmaandwaadang)
COOK (mnozwaad, mnzang)
COVER (gbahang, gbawaad)
CUT (giishkkonaad)
DRESS (biiskon'yehaad)
EAT (miijid, mwaad)
FEAR (gtang)
FOLLOW (noopnanaad)
FRIGHTEN (zeghaad)
HELP (naadmawaad)
HIDE (gkidood, gkinaad)
KILL (nsaad, ntood)
KNOW (gkendang, gkenmaad)
LEAVE (n'gadang, n'ganaad)
LOAD (boozdood)
SEARCH FOR (ndanehang, ndanewaad)
SHAVE (a body part/person) (gaashkibaanaad)
SMELL (biijmaandang)
TAKE (daapnaad, daapnang)
TALK (gnoodang, gnoonaad)
TEACH (gkinoo'mawaad)
THROW (pagdang, pagnaad)
TIE (dkobidood)
TOUCH (daangnaad, daangnang)
3
CLIMB (bmaandwaanaad)
FEAR (gsaad)
SMELL (biijmaamaad)
30
BE DRY (baasad, baateg)
BE HUNGRY (bkaded)
BE SAD (maanaadendang)
BLINK (pasknaabid)
BOIL (nde, nzo)
BURN (jaagzo, zkideg, zkizad)
COUGH (zosdang)
DIE (nbod)
FEEL COLD (biingejid)
LAUGH (baapid)
PLAY (damnod)
ROLL (gtigsed, gtigseg)
RUN (bmibtood)
SCREAM (mbiigzid, noondaagzi)
SHAVE (self) (gaashkbaazod)
SING (n'gamod)
SINK (gzaabiid, gzaabiig)
SIT (nmadbid)
SIT DOWN (nmadbid, wenbi)
2
BE A HUNTER (giiwse-nini aawid)
RAIN (gmiwang)
2
SAY (naad)
TELL (wiindmawaad)
7
CUT (giishkkodang)
GIVE (miinaad)
SEND (niindaahaad)
STEAL (gmoodmaad)
TIE (dkobinaad)
5
LOAD (booz'haad)
POUR (ziignaad, ziignang)
PUT (saad, tood)
2
ASK FOR (ndodmaaged)
FEEL PAIN (aakzid)
3
GO (zhaad)
LIVE (daad, dnakiid)
1
SAY (kidod)
1
FEEL PAIN (giigiijniked)