ǂʼhubi

Coding frame

Examples

(156)
ǀʼii ke ǂʼhubi ng.
ǀʼii
fire
ke
FOC
ǂʼhubi
burn
ng
1SG
‘The fire burns me.’
(157)
Kinn ǂʼhubi tya gǁoo.
kinn
3PL
ǂʼhubi
burn
tya
that
gǁoo
bull
‘They burn that bull.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# BURN (tr) Coding set Argument type
1 burner (tr) Ø A
2 burnt thing (tr) Ø P

Alternations

Alternation name Occurs Examples
C
R possible e.g. in 'We burn the hair off the animal skin.' y
C
N y
C
N y
U
N n
U
N n
U
N n
U
R n
(154)
‘The animal hide burns.’
(186)
‘It has/is burnt.’
U
R n
(155)
‘I have burnt my hand in the fire.’
U
N n
U
N n
U
N n
U
N n
U
N n
U
N n
U
N n
U
N n
U
N possible, but we regard the COM/INST as an adjunct n
C
N y
C
N y
U
N n
U
N n
C
N y