Example 255 of Nǀǀng

Example Verb meaning Example of...
(255)
ǀoba ke ǀʼhoo ǁhoo boeksi nǀa ǂoo gǂii nǀaa ki.
ǀoba
child
ke
FOC
ǀʼhoo
hide
ǁhoo
put.down
boek-si
book-SG
nǀa
PURP
ǂoo
man
gǂii
PROH
nǀaa
see
ki
3NH.SG
‘The child hides the book so that the man doesn't see it.’
HIDE a Coding frame:
1 V 2