Example 193 of Nǀǀng

Example Verb meaning Example of...
(193)
Hng sii hng ǃʼhaun ǁuruke, hng sii ng ǃʼhaun ka nǂoqno.
hng
3PL
sii
come
hng
3PL
ǃʼhaun
sit.down.PL
ǁuru-ke
road-PL
hng
3PL
sii
come
hng
3PL
ǃʼhaun
sit.down.PL
ka
PL
nǂoqno
shade
‘They come (and) sit down on the road, they come (and) sit down in the shade.’
SIT DOWN a Coding frame:
1 V 2