Example 143 of Nǀǀng

Example Verb meaning Example of...
(143)
Gǀa ǁu nǀai oom ǀʼArusi ǂao ha ǀʼaa?
gǀa
2SG.STR
ǁu
NEG
nǀai
see
oom
uncle
ǀʼArusi
ǀʼArusi
ǂao
want
ha
3SG
ǀʼaa
die
‘Don't you see that uncle ǀʼArusi wants to die?’
DIE a Coding frame:
1 V