Example 65 of Nǀǀng

Example Verb meaning Example of...
(65)
ǂoo ke si ǀae ǀobaa i ǂxanisi.
ǂoo
man
ke
FOC
si
IRR
ǀae
send
ǀoba-a
child-DAT
i
DAT
ǂxani-si
book-SG
‘The man sends the book for/to the child.’
SEND a Coding frame:
1 V 2-dat 3