Example 24 of Nǀǀng

Example Verb meaning Example of...
(24)
ǂoo ke kxʼuu qain ǀoba.
ǂoo
man
ke
FOC
kxʼuu
make
qain
frightened
ǀoba
child
‘The man frightens the child.’
FRIGHTEN a Coding frame:
1 V 2