kóŋkoŋ

Coding frame

Example

(201)
Súŋkútoo ye kíníjólóndáŋo kóŋkoŋ táabúloo kaŋ.
súŋkút-oo
girl-DEF
ye
PF.POS
kíníjólóndáŋ-o
crumbs-DEF
kóŋkoŋ
wipe
táabúl-oo
table-DEF
kaŋ
on
‘The girl wiped the crumbs from the table.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# WIPE Coding set Argument type
1 wiper Ø A
2 wiped material Ø P
3 wiping surface LOC L

Alternations