lóŋ

Coding frame

Simplex Verb form

Examples

(20)
Kewó ye kambaanóo loŋ.
kew-ó
man-DEF
ye
PF.POS
kambaan-óo
boy-DEF
loŋ
know
‘The man knows the boy.’
(22)
Ñiŋ́ kewó ye mansaalijámaa loŋ.
ñiŋ́
DEM
kew-ó
man-DEF
ye
PF.POS
mansaali-jámaa
riddle-many
loŋ
know
‘This man knows many riddles.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# KNOW Coding set Argument type
1 knower Ø A
2 known thing/person Ø P

Alternations