Example 162 of Mandinka

Example Verb meaning Example of...
(162)
Kewó seléta koŋkôo sánto.
kew-ó
man-DEF
selé-ta
climb-PF.POS
koŋk-ôo
hill-DEF
sánto
on_top
‘The man climbed up the hill.’
CLIMB a Coding frame:
1 > V > LOC2