Example 22 of Mandinka

Example Verb meaning Example of...
(22)
Ñiŋ́ kewó ye mansaalijámaa loŋ.
ñiŋ́
DEM
kew-ó
man-DEF
ye
PF.POS
mansaali-jámaa
riddle-many
loŋ
know
‘This man knows many riddles.’
KNOW a Coding frame:
1 > 2 > V