Example 3 of Mandinka

Example Verb meaning Example of...
(3)
Kewó niŋ súnkútoo beńta.
kew-ó
man-DEF
niŋ
with
súnkút-oo
girl-DEF
beń-ta
meet-PF.POS
‘The man met the girl. \ Lit. The man with/and the girl met.’
MEET a Coding frame:
1 > V