Example 72 of Mandarin Chinese

Example Verb meaning Example of...
(72)
刘老师跟李老师在谈话。
Liú lǎoshī gēn Lǐ lǎoshī zài tánhuà.
Liu
Liu
laoshi
Mr
gen
and
Li
Li
laoshi
Mr
zai
PRES
tanhua
talk
‘Mr Liu and Mr Li are talking.’
TALK a Coding frame:
1 > PREP+2 > V