Example 66 of Mandarin Chinese

Example Verb meaning Example of...
(66)
他(在我身边)坐下。
Tā (zài wǒ shēnbiān) zuòxià.
ta
3SG
(zai
(PREP
wo
1SG
shenbian)
side)
zuoxia
sit.down
‘He sat down (at my side).’
SIT DOWN a Coding frame:
1 > (zài+2 > ) V