Example 298 of Mandarin Chinese

Example Verb meaning Example of...
(298)
他已经把南瓜削了皮。
Tā yǐjīng bǎ nánguā xiāo le pí.
ta
3SG
yijing
already
ba
BA
nangua
pumpkin
xiao-le
peel-PERF
pi
skin
‘He has peeled the pumpkin. / He has peeled the skin off the pumpkin.’
PEEL an Alternation:
BA Alternation