Example 235 of Mandarin Chinese

Example Verb meaning Example of...
(235)
我把这件事告诉了他。
Wǒ bǎ zhèjiàn shì gàosù le tā.
wo
1SG
ba
BA
zhe-jian
this-CL
shi
matter
gaosu-le
tell-PERF
ta
3SG
‘I told him about this matter.’
TELL an Alternation:
BA Alternation