si⁷-aq⁰ (S-si-aq-pl)

Coding frame

Example

(42)
Hiɣdɯlʲ hiɣdaŋalʲ qəmtəŋ esʲaŋ tsilaq.
hiɣ-dɯlʲ
man-child
hiɣ-daŋalʲ
man-M.ABL
qəmtəŋ
money
esʲaŋ
for
t-si-l-aq
3SG.M.SBJ-ask-PST-STEM
‘The boy asked the man for money.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# ASK FOR Coding set Argument type
1 asker subj.V S
2 askee NP-abl X
3 requested thing NP-transl X

Alternations

Alternation name Occurs Examples
C
N y
C
N y
C
N y
C
N y
C
N y
C
N y