qətej⁷-a⁰ (S-qətej-O-k-a-pl)

Coding frame

Example

(30)
Qimdɯlʲ eslʲadiŋalʲ eslit lʲamt kəma raqətejula.
qim-dɯlʲ
woman-child
eslʲa-diŋalʲ
book-INAN.ABL
esli-t
book-POSS
lʲamt
piece
kəma
away
ra-qətej-u-l-a
3SG.F.SBJ-yank-3INAN.OBJ-PST-MOM
‘The girl tore the page from the book.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# TEAR Coding set Argument type
1 tearer subj.V A
2 torn thing obj.V P

Alternations

Alternation name Occurs Examples
C
R y
C
M y
C
N y
C
N y
C
R y
C
N y