k⁵-kən⁰ (S-k-S-hən)

Coding frame

Example

(23)
Hīɣ baŋdiŋa tkonaɣən.
hīɣ
man
baŋ-diŋa
ground-INAN.DAT
t-k-on-a-ɣən
3SG.M.SBJ-TH-PST-3SG.M.SBJ-sit_down
‘The man sat down on the ground.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# SIT DOWN Coding set Argument type
1 sitdowner subj.V S
2 sitting-down place LOC L

Alternations

Alternation name Occurs Examples
C
N y
C
N y
C
N y
C
R y
C
R y
C
N y