Example 53 of Ket

Example Verb meaning Example of...
(53)
Hīɣ qīmd oŋta qolʲepka eiŋ aɣoɣon.
hīɣ
man
qīm-d
woman-POSS
oŋta
back
qolʲep-ka
side-LOC
eiŋ
go
a-ɣ-o-ʁon
3SG.M.SBJ-TH-PST-INCEPT
‘The man followed the woman.’
FOLLOW a Coding frame:
1 2 subj[1].V