Example 42 of Ket

Example Verb meaning Example of...
(42)
Hiɣdɯlʲ hiɣdaŋalʲ qəmtəŋ esʲaŋ tsilaq.
hiɣ-dɯlʲ
man-child
hiɣ-daŋalʲ
man-M.ABL
qəmtəŋ
money
esʲaŋ
for
t-si-l-aq
3SG.M.SBJ-ask-PST-STEM
‘The boy asked the man for money.’
ASK FOR a Coding frame:
1 (2-abl) (3-transl) subj[1].V