Example 4 of Ket

Example Verb meaning Example of...
(4)
Hīɣ dɯlʲ usinsʲas dətoɣomne.
hīɣ
man
dɯlʲ
child
usinsʲ-as
blanket-INSTR
d-ət-o-ɣ-o-m-n-e
3SG.M.SBJ-on-3SG.M.OBJ-TH-PST-TH-PST-put.MOM
‘The man covered the child with the blanket.’
COVER a Coding frame:
1 2 (3-instr) subj[1].obj[2].V