Resultative C

Description

An intransitive stative verb is derived from a transitive. The intransitive conveys the existence of the state that came into being as a result of the transitive action.
for Derived CF
Verb meaning Verb form Occurs Basic Coding frame Derived Coding frame
EAT a⁰ (S-O-a-pl ) N
(1)
qim-dɯlʲ
woman-child
naˀnʲ
bread
da-b-il-a
3SG.F.SBJ-3INAN.OBJ-PST-eat
‘The girl ate the bread.’
(2)
dɨ̄lʲ
child
de-b-il-e
3SG.F.SBJ-3INAN.OBJ-PST-eat
naˀnʲ
bread
‘The child ate the bread.’
COVER ət⁷-k⁵-t~a⁰ (S-ət-O-k-t-pl) R
(3)
hiɣe
man
d-ət-o-v-ɨn-te
3SG.M.SBJ-on-3SG.M.OBJ-TH-PST-STEM
dɨ̄lʲ
child
usinč-as
blanket-INSTR
‘The man covered the child with the blanket.’
(4)
hīɣ
man
dɯlʲ
child
usinsʲ-as
blanket-INSTR
d-ət-o-ɣ-o-m-n-e
3SG.M.SBJ-on-3SG.M.OBJ-TH-PST-TH-PST-put.MOM
‘The man covered the child with the blanket.’
FILL ut⁷-sin⁰ (S-ut-O-sin-pl) R
(5)
hīɣ
man
eɣin
dipper
ulʲ-asʲ
water-INSTR
d-ut-o-b-in-sin
3SG.M.SBJ-full-PST-3INAN.OBJ-PST-cause.to.become
‘The man filled the dipper with water.’
LOAD es⁷-daq⁰ (S-es-O-k-daq-pl) R
(6)
hīɣ
man
īsʲ
fish
súùlʲ-diŋa
hand.sled-INAN.DAT
d-es-oŋ-o-n-daq
3SG.M.SBJ-into_the_open-3PL.ANIM.OBJ-PST-PST-put.MOM
‘The man loaded the fish on the hand sled.’
(9)
hīɣ
man
īsʲ
fish
lʲam
table
d-ət-diŋa
POSS.INAN-back-INAN.DAT
d-es-oŋ-on-daq
3SG.M.SBJ-into_the_open-3PL.ANIM.OBJ-PST-put.MOM
‘The man put the fish on the table.’
TIE aŋ⁷-k⁵-t~a⁰ (S-aŋ-O-k-t-pl) R
(7)
hīɣ
man
sèlʲ
reindeer
oksʲ-daŋa
tree-M.DAT
d-aŋ-a-ɣ-in-a
3SG.M.SBJ-rope-3SG.M.OBJ-TH-PST-put.MOM
‘The man tied the deer to the tree.’
POUR at⁷-daq⁰ (S-at-O-daq-pl) R
(8)
hīɣ
man
eɣin-diŋa
dipper-INAN.DAT
ūlʲ
water
d-at-p-ij-daq
3SG.M.SBJ-by_pouring-3INAN.OBJ-PST-put.MOM
‘The man poured the water into the dipper.’
THROW es⁷-k⁵-daq⁰ (S-es-k-O-daq-pl) R
(10)
hiɣ-dɯlʲ
man-child
tɯˀsʲ
stone
okoško-diŋa
window-INAN.DAT
d-es-k-om-daq
3SG.M.SBJ-into_the_open-TH-3INAN.OBJ/PST-put.MOM
‘The boy threw the stone into the window.’
BRING ik⁷-k⁵-bes⁰ (S-ik-O-k-bes-pl) R
(11)
qim-dɯlʲ
woman-child
eslʲa
book
siraɣat-ket-daŋa
teach-person-M.DAT
ra-ik-u-k-in-bes
3SG.F.SBJ-here-3INAN.OBJ-TH-PST-move.MOM
‘The girl brought the book to the teacher (once).’
CARRY taŋ⁷-k⁵-t~a⁰ (S-taŋ-k-O-t-pl) R
(12)
qim-dɯlʲ
woman-child
ra-taŋ-g-i-m-n-e
3SG.F.SBJ-drag-TH-EV-3INAN.OBJ-PST-put.MOM
‘The girl dragged it.’
RAIN ul⁷-ta⁰ (ul-ta) N
(13)
ul-ol-ta
water-PST-fall
‘It rained.’
BE HUNGRY obɯlda qoʁot N
(14)
dɯlʲ
child
o-vɯlʲ-d(e)
PST-be\PST-STEM
qoʁot
hunger
‘The boy was hungry.’
FEEL COLD təːl⁰ (SANIM.SG-təːl-pl) N
(15)
hiɣ-dɯlʲ
man-child
d-on-tə:l
3SG.M.SBJ-PST-freeze
‘The boy froze.’
FALL t⁵-daq⁰ (S-t-S-daq) N
(16)
hīɣ
man
baŋ-diŋa
ground-INAN.DAT
hɯta
down
(t)-t-ol-a-raq
3SG.M.SBJ-TH-PST-3SG.M.SBJ-fall
‘The man fell to the ground.’
DIE qo⁰ (S-qo-pl) N
(17)
keˀt
person
du-n-qo
3SG.M.SBJ-PST-die
‘The man died.’
FEEL PAIN ad⁷-tn⁰ (ad-S-k-den) N
(18)
āb
1POSS
həŋn
arm
ar-a-tn
be_sick-PRES-undergo
‘My arm hurts (me).’
SING il⁰ (S-O-il-pl) N
(19)
hiɣ-dɯlʲ
man-child
d-b-il-il
3SG.M.SBJ-3INAN.OBJ-PST-sing
‘The boy sang (it).’
LIVE daq⁰ (S-aq-pl) N
(20)
hiɣ-dɯlʲ
man-child
eŋŋuŋ-ga
village-LOC
d-ol-daq
3SG.M.SBJ-PST-live
‘The boy lived in the village.’
LEAVE k⁵-den⁰ (__-S-k-den) N
(21)
hiɣ-dɯlʲ
man-child
eŋŋuŋ-diŋalʲ
village-INAN.ABL
o-ɣ-o-(t)n
3SG.M.SBJ-TH-PST-go
‘The boy went (from the village).’
SIT ses⁷-ta⁰ (S-ses-ta-pl) N
(22)
hīɣ
man
baŋ-ga
ground-LOC
t-ses-ol-te
3SG.M.SBJ-place-PST-be.put
‘The man sat on the ground.’
SIT DOWN k⁵-kən⁰ (S-k-S-hən) R
(23)
hīɣ
man
baŋ-diŋa
ground-INAN.DAT
t-k-on-a-ɣən
3SG.M.SBJ-TH-PST-3SG.M.SBJ-sit_down
‘The man sat down on the ground.’
SEND eda⁷-q⁵-t~a⁰ (S-eda-q-O-t-pl) R
(24)
qim-dɯlʲ
woman-child
eslʲa
book
siraɣat-ket-daŋa
teach-person-M.DAT
škola-diŋa
school-INAN.DAT
da-era-q-im-n-e
3SG.F.SBJ-send-CAUS-3INAN.OBJ-PST-put.MOM
‘The girl sent the book to the teacher to school.’
GIVE b³-aq⁰ (S-b-O-aq-pl) N
(25)
qim-dɯlʲ
woman-child
eslʲa
book
siraɣat-ket
teach-person
da-o-v-ij-aq
3SG.F.SBJ-3SG.M.OBJ-TH-PST-give
‘The girl gave the book to the teacher.’
SHOW ɯt⁷-k⁵-t~a⁰ (S-ɯt-k-O-t-pl) R
(26)
qim-dɯlʲ
woman-child
eslʲa
book
siraɣat-ket-daŋa
teach-person-M.DAT
ra-ɯt-k-im-n-a
3SG.F.SBJ-visible-TH-3INAN.OBJ-PST-put.MOM
‘The girl showed the book to the teacher.’
STEAL uddeiŋ⁷-k⁵-bed⁰ (S-uddeiŋ-O-k-bed-pl ) R
(27)
qim-dɯlʲ
woman-child
eslʲa
book
siraɣat-ket-daŋalʲ
teach-person-M.ABL
ra-uddeiŋ-u-ɣ-ol-vet
3SG.F.SBJ-steal-3INAN.OBJ-TH-PST-ITER
‘The girl stole the book from the teacher.’
HIDE di⁷-t~a⁰ (S-a-k-O-t-pl) R
(29)
qim-dɯlʲ
woman-child
eslʲa
book
siraɣat-ket-daŋalʲ
teach-person-M.ABL
ra-gi-m-n-a
3SG.F.SBJ-hide-3INAN.OBJ-PST-put.MOM
‘The girl hid the book from the teacher.’
TEAR qətej⁷-a⁰ (S-qətej-O-k-a-pl) R
(30)
qim-dɯlʲ
woman-child
eslʲa-diŋalʲ
book-INAN.ABL
esli-t
book-POSS
lʲamt
piece
kəma
away
ra-qətej-u-l-a
3SG.F.SBJ-yank-3INAN.OBJ-PST-MOM
‘The girl tore the page from the book.’
CUT k⁵-a⁰ (S-k-O-a-pl) R
(32)
hiɣ-dɯlʲ
man-child
naˀnʲ
bread
don-asʲ
knife-INSTR
t-k-o-m-n-a
3SG.M.SBJ-TH-PST-3INAN.OBJ-PST-cut
‘The boy cut the bread with the knife.’
(64)
hīɣ
man
da-kūˑl
3SG.M.POSS-beard
t-k-a-v-a
3SBJ-off-PRES-3INAN.OBJ-shave
‘The man shaves his beard.’
TOUCH n⁵-dəj⁰ (S-n-O-dəj-pl) N
(33)
hiɣ-dɯlʲ
man-child
tìɣ
snake
oksʲ-asʲ
stick-INSTR
d-n-o-l-dəj
3SG.M.SBJ-TH-3SG.M.OBJ-PST-touch
‘The boy touched the snake with the stick.’
HIT ted⁰ (S-O-ted-pl) R
(34)
hiɣ-dɯlʲ
man-child
tìɣ
snake
oksʲ-as
stick-INSTR
d-o-v-il-tet
3SG.M.SBJ-3SG.M.OBJ-TH-PST-hit
‘The boy hit the snake with the stick.’
BEAT had⁷-do⁰ (S-had-O-do-pl) N
(35)
hiɣ-dɯlʲ
man-child
tìɣ
snake
oksʲ-as
stick-INSTR
t-har-o-n-do
3SG.M.SBJ-area-3M.SG.OBJ-PST-beat
‘The boy beat the snake with the stick.’
KILL ej⁰ (S-O-ej-pl) N
(36)
hiɣ-dɯlʲ
man-child
tìɣ
snake
oksʲ-as
stick-INSTR
d-a-ʁ-aj
3SG.M.SBJ-3SG.M.OBJ-PST-kill
‘The boy killed the snake with the stick.’
BREAK il⁷-bed⁰ (S-il-O-k-bed-pl) R
(37)
hiɣ-dɯlʲ
man-child
okoško
window
tɯsʲ-as
stone-INSTR
d-il-u-k-in-bed
3SG.M.SBJ-small.piece-3SG.INAN.OBJ-TH-PST-make
‘The boy broke the window with the stone.’
BUILD bed⁰ (S-O-bed-pl) R
(38)
hīɣ
man
iʁus
house
du-b-bed
3SG.M.SBJ-3INAN.OBJ-make
aq-diŋalʲ
wood.PL-INAN.ABL
‘The man builds a house out of wood.’
SAY ma~da⁰ N
(39)
qarʲ
DEM.M
da'ŋa
3SG.M.DAT
bara
3M.SG.say
ed-di
alive-1SG
‘He said to him: "I’m alive".’
SHOUT AT es⁷-ej⁰S-es-h-ej-pl (S-es-h-ej-pl) N
(40)
hīɣ
man
qim-dɯl-diŋa
woman-child-F.DAT
d-es-ol-ej
3SG.M.SBJ-out-PST-call
‘The man shouted at the girl.’
SAY t⁵-ki⁰ (S-t-O-ke-pl) N
(41)
hīɣ
man
qim-dɯl-diŋa
woman-child-F.DAT
asʲkət
fairy_tale
t-t-o-v-in-ge
3SG.M.SBJ-TH-PST-3INAN.OBJ-PST-tell
‘The man told a fairytale to the girl.’
ASK FOR si⁷-aq⁰ (S-si-aq-pl) N
(42)
hiɣ-dɯlʲ
man-child
hiɣ-daŋalʲ
man-M.ABL
qəmtəŋ
money
esʲaŋ
for
t-si-l-aq
3SG.M.SBJ-ask-PST-STEM
‘The boy asked the man for money.’
TALK asan⁷-qan⁰ (S-asqan-O-k-kan-pl) N
(43)
hīɣ
man
hiɣ-dɯl-asʲ
man-child-INSTR
qim-dɯl
woman-child
d-asqan-i-ɣ-ol-kan
3SG.M.SBJ-words-3F.SG.OBJ-TH-PST-speak
‘The man talked to the boy about the girl.’
KNOW (qoŋ) it⁷-am⁰ N
(44)
hīɣ
man
dɯl-da
child-POSS.M
qoŋ
image
inam
long_ago
it-a-l-am
know-3SG.M.SBJ-PST-STEM
‘The man knew the boy.’
GET kaj⁷ -qos~am⁰ (S-kas-O-am-pl) R
(28)
qim-dɯlʲ
woman-child
eslʲa
book
siraɣat-ket-daŋalʲ
teach-person-M.ABL
da-kaj-n-em
3SG.F.SBJ-take_object-PST-take
‘The girl took the book from the teacher.’
SEE t⁵-oŋ⁰ (S-O-t-oŋ-pl) N
(45)
hīɣ
man
hiɣ-dɯlʲ
man-child
d-a-t-ol-oŋ
3SG.M.SBJ-3SG.M.OBJ-TH-PST-see
‘The man saw the boy.’
LOOK AT ŋ⁵-qo⁰ (S-S-ŋ-qo-pl ) N
(47)
hīɣ
man
hiɣ-dɯlʲ-da
man-child-POSS.M
tān
toward
d-bu-ŋ-l-oq
3SG.M.SBJ-3SG.M.SBJ-TH-PST-look
‘The man looked at the boy.’
FRIGHTEN qoraŋ⁷-q⁵-t~a⁰ (S-qodaŋ-q-O-t-pl ) R
(48)
hīɣ
man
hiɣ-dɯlʲ
man-child
d-qoraŋ-q-o-n-e
3SG.M.SBJ-fright-CAUS-3SG.M.OBJ-PST-put.MOM
‘The man frightened the boy.’
FEAR t⁵-ok⁰ (S-S-t-ok-pl ) N
(49)
hiɣ-dɯlʲ
man-child
hiɣ-daŋalʲ
man-M.ABL
d-bu-t-ol-ok
3SG.M.SBJ-3SG.M.SBJ-TH-PST-shiver
‘The boy feared the man.’
LIKE aqt⁷-qan⁰ (SANIM.SG-aqta-qan) N
(50)
hiɣ-dɯlʲ-daŋa
man-child-M.DAT
hīɣ
man
d-aqt-o-ʁon
3SG.M.SBJ-good-PST-be.INCEPT
‘The boy liked the man.’
SEARCH FOR saŋ⁷-bed⁰ (S-saŋ-bed-pl) N
(51)
hīɣ
man
hiɣ-dɯlʲ-daŋt
man-child-M.ADESS
t-saŋ-le-vet
3SG.M.SBJ-search-PST-ITER
‘The man searched for the boy.’
MEET suk⁷-qot⁰ (S-suk-O-k-qut-pl) R
(52)
hīɣ
man
qīm
woman
du-suk-bu-k-il-ot-in
3ANIM.SBJ-meet-3ANIM.SBJ-TH-PST-go-SBJ.PL
‘The man and the woman met.’
FOLLOW eiŋ k⁵-qon⁰ (S-t-O-aq-pl) N
(53)
hīɣ
man
qīm-d
woman-POSS
oŋta
back
qolʲep-ka
side-LOC
eiŋ
go
a-ɣ-o-ʁon
3SG.M.SBJ-TH-PST-INCEPT
‘The man followed the woman.’
HELP posovat⁷-k⁵-bed⁰ (S-pomagad-O-k-bed-pl ) R
(54)
hīɣ
man
qīm
woman
du-posovat-u-ɣ-ol-bet
3SG.M.SBJ-help-3SG.F.OBJ-TH-PST-ITER
‘The man helped the woman.’
DRESS sa⁰ (S-O-sa-pl) R
(55)
qim-dɯlʲ
woman-child
dɯlʲ
child
da-o-l-sa
3SG.F.SBJ-3SG.M.OBJ-PST-dress
‘The girl dressed the child.’
WASH ul⁷-d⁴-kaŋ⁰ (S-ul-d-O-kŋ-pl) N
(56)
qim-dɯlʲ
woman-child
dɯlʲ
child
da-ul-d-o-l-gaŋ
3SG.F.SBJ-water-TH-3SG.M.OBJ-PST-wash
‘The girl washed the child.’
COUGH qaqtemed⁷-bed⁰ (S-qaqtemed-a-pl) N
(57)
hīɣ
man
du-qaqtemer-ol-bed
3SG.M.SBJ-cough-PST-make
‘The man coughed.’
CLIMB k⁵-qut⁰ (S-O-k-qut-pl) N
(58)
hīɣ
man
qaˀj
hill
tosʲa
up
t-k-on-qut
3SG.M.SBJ-TH-PST-go
‘The man climbed up the hill.’
RUN toqted⁷-k⁵-tn⁰ (S-toqtad-bed-pl) N
(59)
dɯlʲ
child
baŋ-besʲ
ground-PROS
toqtet-o-ɣ-o-(t)n
run-3SG.M.SBJ-TH-PST-go
‘The child ran (on the floor).’
JUMP eŋ⁷-bed⁰ (S-eŋ-bed-pl) N
(60)
dɯlʲ
child
d-eŋ-ol-bed
3SG.M.SBJ-jump-PST-make
‘The child jumped.’
WIPE (a⁴-)bed⁰ (S-O-bed-pl) R
(31)
qim-dɯlʲ
woman-child
lam-d
table-POSS
ət-diŋalʲ
back-INAN.ABL
sʲīn
dirt
kəma
away
ra-o-v-il-vet
3SG.F.SBJ-PST-3INAN.OBJ-PST-wipe
‘The girl wiped the dirt off the table.’
(94)
ad
1SG
lʲa’m
table
d-a-b-bed
1.SBJ-PRES-3INAN.SBJ-wipe
‘I wiped the table.’
THINK aniŋ⁷-bed⁰ (S-an-bed-pl) N
(46)
hiɣə
man
d-aniŋ-lʲe-bet
3SG.M.SBJ-think-PST-ITER
ture
DEM.M
dɯl-dat
child-M.SG.ADESS
‘The man thought about that boy.’
APPEAR ət⁷-k⁵-tn⁰ () N
(61)
hiɣ-dɯlʲ
man-child
kulʲta-ɣa
road-LOC
d-ət-o-qon
3SG.M.SBJ-visible-PST-INCEPT
‘The boy appeared (on the road).’
HUG hataŋ⁷-k⁵-bed⁰ (S-hataŋ-O-k-bed-pl) R
(62)
buŋ
3PL
dɯlgat
children
t-hataŋ-ɔŋ-k-si-bed-n
3SBJ-press-3PL.OBJ-TH-PRES-make-ANIM.PL.SBJ
‘They hug the children.’
SMELL it⁷-it⁰ (S-it-it-pl) N
(63)
hīɣ
man
is-na-diŋal
fish-POSS.ANIM.PL-ABL
d-it-it
3SG.M.SBJ-smell-sense
‘The man smells the fish. / The man catches the scent of the fish.’
CALL es⁷-h⁵-ej⁰ (2) (S-es-O-h-ej-pl)
(65)
āˑm
mother
hiɣ-dɯl
man-child
da-es-a-ɣ-ej
3SG.F.SBJ-out-3SG.M.OBJ-TH-call
‘The mother calls the boy.’
PEEL iŋ-don (S-iŋ-O-k-don-pl) R
BLINK imoltij⁷-t⁵-a⁰ (S-imoltij-S-t-a-pl) N
(66)
āˑm
mother
da-imoltij-bu-t-s-a
3SG.F.SBJ-blink-3SBJ.RFLX-TH-PRES-make
‘Mother blinks.’
GO k⁵-den⁰ (2) (__-S-k-den) N
(67)
kʌj-dɛŋ
hunting-people
ses-diŋa
river-INAN.ADESS
ɔŋ-k-ɔn-den
3ANIM.SBJ-TH-PST-go
‘The hunters went to the river.’
LAUGH daq⁷-ij⁰(S-daq-ij-pl) N
(68)
āˑm
mother
da-daʁ-ɔl-ij
3SG.F.SBJ-laugh-PST-ITER
‘Mother laughed.’
SCREAM es⁷-h⁵-ej⁰ (S-es-h-ij-pl) N
(69)
āˑm
mother
da-es-ej
3SG.F.SBJ-out-shout
‘Mother is shouting (out).’
PLAY an⁷-de⁰ (S-aniŋ-ij-pl) N
(70)
dɯlgat
children
d-an-is-de-n
3SBJ-mind-PRES-occupy-ANIM.PL.SBJ
‘Children are playing.’
BE SAD aŋ⁷-bed⁰ (SANIM.-aŋ-bed-pl) N
(71)
hiɣ-dɯl
man-child
d-aŋ-si-bed
3SG.M.SBJ-negative.feeling-PRES-make
‘The boy is sad.’
ROLL k⁵-tiŋ⁰ (SANIM.-k-S-tiŋ) N
(72)
bāˑɣ
log
k-i-b-a-tiŋ
down-PRES-3INAN.SBJ-INTRANS-roll
‘A log is rolling.’
SINK ul⁷-qan⁰ (SANIM.-ul-qan) N
(73)
qīˑm
woman
da-ul-ol-qan
3SG.F.SBJ-wet-PST-become
‘The woman sank. / The woman drowned.’
BURN inaq⁷-qan⁰ (SANIM.SG-inaq-qan) N
(74)
bɔˀk
fire
inaq-a-b-qan
burn-PRES-3INAN.SBJ-begin
‘Fire burns. / Fire begins to burn.’
BE DRY obɯlda toqojiŋ R
(75)
baˀŋ
ground
tɔʁɔjiŋ-am
dry-3INAN.SBJ.PRED.AGR
‘The ground is dry.’
BE A HUNTER no verbal counterpart N
(76)
b-ōˑp
my-father
kʌj-ket
hunting-person
ovɯl-du
be\PST-3.MASC.SG
‘My father was a hunter.’
GRIND ted⁰ (2) (S-O-ted-pl) R
(77)
at
1SG
talɯn
flour
di-b-ted
1SBJ-3INAN.OBJ-grind
‘I grind flour.’
DIG kd⁵-b³-qut⁰ (S-O-k-d-b-qut-pl) R
(78)
ad
1SG
tid-ʌŋ
root-PL
d-u-gd-a-v-qut
1SG.SBJ-3INAN.OBJ-TH-PRES-TH-dig
‘I dig roots.’
PUSH teːl⁷-t~a⁰ (S-teːl-O-t-pl) R
(79)
āˑm
mother
hiɣ-dɯl
man-child
da-teːl-aj-t
3SG.F.SBJ-shove-3SG.M.OBJ-do.once
‘The mother pushes the boy.’
TEACH sidaq⁷-q⁵-t~a⁰ (S-sidaq-q-O-t-pl) R
(80)
qīˑm
woman
dɯlgat
children
da-siraq-q-aŋ-t
3SG.F.SBJ-teach-into-3ANIM.PL.OBJ-put.MOM
‘The woman teaches the children.’
HEAR k⁵-b³-da⁰ (__-S-k-b-da ) N
(81)
at
1SG
uɣ-il
2SG-ABL
qaan
words
ba-ɣ-a-b-da
1SG.SBJ-TH-PRES-TH-hear
‘I hear you. / I hear your words.’
COOK ən⁷-q⁵-t~a⁰ (S-ən-q-O-t-pl) R
(82)
āˑm
mother
aːl
soup
da-ən-q-i-b-t
3SG.F.SBJ-cook-into-PRES-3INAN.OBJ-put.MOM
‘Mother cooks soup.’
BOIL k⁷-qan⁰ (__-S-k-qan) N
(83)
aːl
soup
u-k-a-qan
3INAN.SBJ-TH-PRES-boil
‘The soup is boiling. / The soup is cooking.’
COME (1) ik (7)-bes (0) N
(91)
ad
1SG
eŋqoŋ
today
d-ik-si-bes
1SG-into.open.space-PRES-pass
‘I come today.’
FEAR qoranej (7)-bed (0) (S-qoranej-bed-pl) N
(95)
hīɣ
boy
dɯlʲ
child
tiɣ-daŋal
snake-MASC.SG:ABL
t-qoranej-ol-bed
3SBJ-fear-PST-make
‘The boy was afraid of the snake.’
WINK laktejeŋ (7)-k (5)-a (0) S-laktejeŋ-O-k-a-pl N
NAME no direct counterpart N