Anti-Causative Alternation C

Description

Alternation between transitive verb with subject/object marking and intransitive verb with multi-site subject marking and/or intransitivizing affix. Sometimes the intransitivizing affix has merged with the verb base to create suppletive or partial suppletive bases in Modern Ket. This alternation could also be referred to as "Ambitransitive".
for Derived CF
Verb meaning Verb form Occurs Basic Coding frame Derived Coding frame
ROLL k⁵-tiŋ⁰ (SANIM.-k-S-tiŋ) N
(72)
bāˑɣ
log
k-i-b-a-tiŋ
down-PRES-3INAN.SBJ-INTRANS-roll
‘A log is rolling.’
TIE aŋ⁷-k⁵-t~a⁰ (S-aŋ-O-k-t-pl) N
(7)
hīɣ
man
sèlʲ
reindeer
oksʲ-daŋa
tree-M.DAT
d-aŋ-a-ɣ-in-a
3SG.M.SBJ-rope-3SG.M.OBJ-TH-PST-put.MOM
‘The man tied the deer to the tree.’
POUR at⁷-daq⁰ (S-at-O-daq-pl) R
(8)
hīɣ
man
eɣin-diŋa
dipper-INAN.DAT
ūlʲ
water
d-at-p-ij-daq
3SG.M.SBJ-by_pouring-3INAN.OBJ-PST-put.MOM
‘The man poured the water into the dipper.’
HIDE di⁷-t~a⁰ (S-a-k-O-t-pl) R
(29)
qim-dɯlʲ
woman-child
eslʲa
book
siraɣat-ket-daŋalʲ
teach-person-M.ABL
ra-gi-m-n-a
3SG.F.SBJ-hide-3INAN.OBJ-PST-put.MOM
‘The girl hid the book from the teacher.’
COVER ət⁷-k⁵-t~a⁰ (S-ət-O-k-t-pl) R
(3)
hiɣe
man
d-ət-o-v-ɨn-te
3SG.M.SBJ-on-3SG.M.OBJ-TH-PST-STEM
dɨ̄lʲ
child
usinč-as
blanket-INSTR
‘The man covered the child with the blanket.’
(4)
hīɣ
man
dɯlʲ
child
usinsʲ-as
blanket-INSTR
d-ət-o-ɣ-o-m-n-e
3SG.M.SBJ-on-3SG.M.OBJ-TH-PST-TH-PST-put.MOM
‘The man covered the child with the blanket.’
COOK ən⁷-q⁵-t~a⁰ (S-ən-q-O-t-pl) R
(82)
āˑm
mother
aːl
soup
da-ən-q-i-b-t
3SG.F.SBJ-cook-into-PRES-3INAN.OBJ-put.MOM
‘Mother cooks soup.’
FRIGHTEN qoraŋ⁷-q⁵-t~a⁰ (S-qodaŋ-q-O-t-pl ) R
(48)
hīɣ
man
hiɣ-dɯlʲ
man-child
d-qoraŋ-q-o-n-e
3SG.M.SBJ-fright-CAUS-3SG.M.OBJ-PST-put.MOM
‘The man frightened the boy.’
TEAR qətej⁷-a⁰ (S-qətej-O-k-a-pl) R
(30)
qim-dɯlʲ
woman-child
eslʲa-diŋalʲ
book-INAN.ABL
esli-t
book-POSS
lʲamt
piece
kəma
away
ra-qətej-u-l-a
3SG.F.SBJ-yank-3INAN.OBJ-PST-MOM
‘The girl tore the page from the book.’
SHOW ɯt⁷-k⁵-t~a⁰ (S-ɯt-k-O-t-pl) R
(26)
qim-dɯlʲ
woman-child
eslʲa
book
siraɣat-ket-daŋa
teach-person-M.DAT
ra-ɯt-k-im-n-a
3SG.F.SBJ-visible-TH-3INAN.OBJ-PST-put.MOM
‘The girl showed the book to the teacher.’
CARRY taŋ⁷-k⁵-t~a⁰ (S-taŋ-k-O-t-pl) N
(12)
qim-dɯlʲ
woman-child
ra-taŋ-g-i-m-n-e
3SG.F.SBJ-drag-TH-EV-3INAN.OBJ-PST-put.MOM
‘The girl dragged it.’
EAT a⁰ (S-O-a-pl ) N
(1)
qim-dɯlʲ
woman-child
naˀnʲ
bread
da-b-il-a
3SG.F.SBJ-3INAN.OBJ-PST-eat
‘The girl ate the bread.’
(2)
dɨ̄lʲ
child
de-b-il-e
3SG.F.SBJ-3INAN.OBJ-PST-eat
naˀnʲ
bread
‘The child ate the bread.’
FILL ut⁷-sin⁰ (S-ut-O-sin-pl) R
(5)
hīɣ
man
eɣin
dipper
ulʲ-asʲ
water-INSTR
d-ut-o-b-in-sin
3SG.M.SBJ-full-PST-3INAN.OBJ-PST-cause.to.become
‘The man filled the dipper with water.’
LOAD es⁷-daq⁰ (S-es-O-k-daq-pl) N
(6)
hīɣ
man
īsʲ
fish
súùlʲ-diŋa
hand.sled-INAN.DAT
d-es-oŋ-o-n-daq
3SG.M.SBJ-into_the_open-3PL.ANIM.OBJ-PST-PST-put.MOM
‘The man loaded the fish on the hand sled.’
(9)
hīɣ
man
īsʲ
fish
lʲam
table
d-ət-diŋa
POSS.INAN-back-INAN.DAT
d-es-oŋ-on-daq
3SG.M.SBJ-into_the_open-3PL.ANIM.OBJ-PST-put.MOM
‘The man put the fish on the table.’
THROW es⁷-k⁵-daq⁰ (S-es-k-O-daq-pl) N
(10)
hiɣ-dɯlʲ
man-child
tɯˀsʲ
stone
okoško-diŋa
window-INAN.DAT
d-es-k-om-daq
3SG.M.SBJ-into_the_open-TH-3INAN.OBJ/PST-put.MOM
‘The boy threw the stone into the window.’
BRING ik⁷-k⁵-bes⁰ (S-ik-O-k-bes-pl) N
(11)
qim-dɯlʲ
woman-child
eslʲa
book
siraɣat-ket-daŋa
teach-person-M.DAT
ra-ik-u-k-in-bes
3SG.F.SBJ-here-3INAN.OBJ-TH-PST-move.MOM
‘The girl brought the book to the teacher (once).’
RAIN ul⁷-ta⁰ (ul-ta) N
(13)
ul-ol-ta
water-PST-fall
‘It rained.’
BE HUNGRY obɯlda qoʁot N
(14)
dɯlʲ
child
o-vɯlʲ-d(e)
PST-be\PST-STEM
qoʁot
hunger
‘The boy was hungry.’
FEEL COLD təːl⁰ (SANIM.SG-təːl-pl) N
(15)
hiɣ-dɯlʲ
man-child
d-on-tə:l
3SG.M.SBJ-PST-freeze
‘The boy froze.’
FALL t⁵-daq⁰ (S-t-S-daq) N
(16)
hīɣ
man
baŋ-diŋa
ground-INAN.DAT
hɯta
down
(t)-t-ol-a-raq
3SG.M.SBJ-TH-PST-3SG.M.SBJ-fall
‘The man fell to the ground.’
DIE qo⁰ (S-qo-pl) N
(17)
keˀt
person
du-n-qo
3SG.M.SBJ-PST-die
‘The man died.’
FEEL PAIN ad⁷-tn⁰ (ad-S-k-den) N
(18)
āb
1POSS
həŋn
arm
ar-a-tn
be_sick-PRES-undergo
‘My arm hurts (me).’
SING il⁰ (S-O-il-pl) N
(19)
hiɣ-dɯlʲ
man-child
d-b-il-il
3SG.M.SBJ-3INAN.OBJ-PST-sing
‘The boy sang (it).’
LIVE daq⁰ (S-aq-pl) N
(20)
hiɣ-dɯlʲ
man-child
eŋŋuŋ-ga
village-LOC
d-ol-daq
3SG.M.SBJ-PST-live
‘The boy lived in the village.’
LEAVE k⁵-den⁰ (__-S-k-den) N
(21)
hiɣ-dɯlʲ
man-child
eŋŋuŋ-diŋalʲ
village-INAN.ABL
o-ɣ-o-(t)n
3SG.M.SBJ-TH-PST-go
‘The boy went (from the village).’
SIT ses⁷-ta⁰ (S-ses-ta-pl) N
(22)
hīɣ
man
baŋ-ga
ground-LOC
t-ses-ol-te
3SG.M.SBJ-place-PST-be.put
‘The man sat on the ground.’
SIT DOWN k⁵-kən⁰ (S-k-S-hən) N
(23)
hīɣ
man
baŋ-diŋa
ground-INAN.DAT
t-k-on-a-ɣən
3SG.M.SBJ-TH-PST-3SG.M.SBJ-sit_down
‘The man sat down on the ground.’
SEND eda⁷-q⁵-t~a⁰ (S-eda-q-O-t-pl) N
(24)
qim-dɯlʲ
woman-child
eslʲa
book
siraɣat-ket-daŋa
teach-person-M.DAT
škola-diŋa
school-INAN.DAT
da-era-q-im-n-e
3SG.F.SBJ-send-CAUS-3INAN.OBJ-PST-put.MOM
‘The girl sent the book to the teacher to school.’
GIVE b³-aq⁰ (S-b-O-aq-pl) N
(25)
qim-dɯlʲ
woman-child
eslʲa
book
siraɣat-ket
teach-person
da-o-v-ij-aq
3SG.F.SBJ-3SG.M.OBJ-TH-PST-give
‘The girl gave the book to the teacher.’
STEAL uddeiŋ⁷-k⁵-bed⁰ (S-uddeiŋ-O-k-bed-pl ) N
(27)
qim-dɯlʲ
woman-child
eslʲa
book
siraɣat-ket-daŋalʲ
teach-person-M.ABL
ra-uddeiŋ-u-ɣ-ol-vet
3SG.F.SBJ-steal-3INAN.OBJ-TH-PST-ITER
‘The girl stole the book from the teacher.’
CUT k⁵-a⁰ (S-k-O-a-pl) N
(32)
hiɣ-dɯlʲ
man-child
naˀnʲ
bread
don-asʲ
knife-INSTR
t-k-o-m-n-a
3SG.M.SBJ-TH-PST-3INAN.OBJ-PST-cut
‘The boy cut the bread with the knife.’
(64)
hīɣ
man
da-kūˑl
3SG.M.POSS-beard
t-k-a-v-a
3SBJ-off-PRES-3INAN.OBJ-shave
‘The man shaves his beard.’
TOUCH n⁵-dəj⁰ (S-n-O-dəj-pl) N
(33)
hiɣ-dɯlʲ
man-child
tìɣ
snake
oksʲ-asʲ
stick-INSTR
d-n-o-l-dəj
3SG.M.SBJ-TH-3SG.M.OBJ-PST-touch
‘The boy touched the snake with the stick.’
HIT ted⁰ (S-O-ted-pl) N
(34)
hiɣ-dɯlʲ
man-child
tìɣ
snake
oksʲ-as
stick-INSTR
d-o-v-il-tet
3SG.M.SBJ-3SG.M.OBJ-TH-PST-hit
‘The boy hit the snake with the stick.’
BEAT had⁷-do⁰ (S-had-O-do-pl) N
(35)
hiɣ-dɯlʲ
man-child
tìɣ
snake
oksʲ-as
stick-INSTR
t-har-o-n-do
3SG.M.SBJ-area-3M.SG.OBJ-PST-beat
‘The boy beat the snake with the stick.’
KILL ej⁰ (S-O-ej-pl) N
(36)
hiɣ-dɯlʲ
man-child
tìɣ
snake
oksʲ-as
stick-INSTR
d-a-ʁ-aj
3SG.M.SBJ-3SG.M.OBJ-PST-kill
‘The boy killed the snake with the stick.’
BREAK il⁷-bed⁰ (S-il-O-k-bed-pl) N
(37)
hiɣ-dɯlʲ
man-child
okoško
window
tɯsʲ-as
stone-INSTR
d-il-u-k-in-bed
3SG.M.SBJ-small.piece-3SG.INAN.OBJ-TH-PST-make
‘The boy broke the window with the stone.’
BUILD bed⁰ (S-O-bed-pl) N
(38)
hīɣ
man
iʁus
house
du-b-bed
3SG.M.SBJ-3INAN.OBJ-make
aq-diŋalʲ
wood.PL-INAN.ABL
‘The man builds a house out of wood.’
SAY ma~da⁰ N
(39)
qarʲ
DEM.M
da'ŋa
3SG.M.DAT
bara
3M.SG.say
ed-di
alive-1SG
‘He said to him: "I’m alive".’
SHOUT AT es⁷-ej⁰S-es-h-ej-pl (S-es-h-ej-pl) N
(40)
hīɣ
man
qim-dɯl-diŋa
woman-child-F.DAT
d-es-ol-ej
3SG.M.SBJ-out-PST-call
‘The man shouted at the girl.’
SAY t⁵-ki⁰ (S-t-O-ke-pl) N
(41)
hīɣ
man
qim-dɯl-diŋa
woman-child-F.DAT
asʲkət
fairy_tale
t-t-o-v-in-ge
3SG.M.SBJ-TH-PST-3INAN.OBJ-PST-tell
‘The man told a fairytale to the girl.’
ASK FOR si⁷-aq⁰ (S-si-aq-pl) N
(42)
hiɣ-dɯlʲ
man-child
hiɣ-daŋalʲ
man-M.ABL
qəmtəŋ
money
esʲaŋ
for
t-si-l-aq
3SG.M.SBJ-ask-PST-STEM
‘The boy asked the man for money.’
TALK asan⁷-qan⁰ (S-asqan-O-k-kan-pl) N
(43)
hīɣ
man
hiɣ-dɯl-asʲ
man-child-INSTR
qim-dɯl
woman-child
d-asqan-i-ɣ-ol-kan
3SG.M.SBJ-words-3F.SG.OBJ-TH-PST-speak
‘The man talked to the boy about the girl.’
KNOW (qoŋ) it⁷-am⁰ N
(44)
hīɣ
man
dɯl-da
child-POSS.M
qoŋ
image
inam
long_ago
it-a-l-am
know-3SG.M.SBJ-PST-STEM
‘The man knew the boy.’
GET kaj⁷ -qos~am⁰ (S-kas-O-am-pl) N
(28)
qim-dɯlʲ
woman-child
eslʲa
book
siraɣat-ket-daŋalʲ
teach-person-M.ABL
da-kaj-n-em
3SG.F.SBJ-take_object-PST-take
‘The girl took the book from the teacher.’
SEE t⁵-oŋ⁰ (S-O-t-oŋ-pl) N
(45)
hīɣ
man
hiɣ-dɯlʲ
man-child
d-a-t-ol-oŋ
3SG.M.SBJ-3SG.M.OBJ-TH-PST-see
‘The man saw the boy.’
LOOK AT ŋ⁵-qo⁰ (S-S-ŋ-qo-pl ) N
(47)
hīɣ
man
hiɣ-dɯlʲ-da
man-child-POSS.M
tān
toward
d-bu-ŋ-l-oq
3SG.M.SBJ-3SG.M.SBJ-TH-PST-look
‘The man looked at the boy.’
FEAR t⁵-ok⁰ (S-S-t-ok-pl ) N
(49)
hiɣ-dɯlʲ
man-child
hiɣ-daŋalʲ
man-M.ABL
d-bu-t-ol-ok
3SG.M.SBJ-3SG.M.SBJ-TH-PST-shiver
‘The boy feared the man.’
LIKE aqt⁷-qan⁰ (SANIM.SG-aqta-qan) N
(50)
hiɣ-dɯlʲ-daŋa
man-child-M.DAT
hīɣ
man
d-aqt-o-ʁon
3SG.M.SBJ-good-PST-be.INCEPT
‘The boy liked the man.’
SEARCH FOR saŋ⁷-bed⁰ (S-saŋ-bed-pl) N
(51)
hīɣ
man
hiɣ-dɯlʲ-daŋt
man-child-M.ADESS
t-saŋ-le-vet
3SG.M.SBJ-search-PST-ITER
‘The man searched for the boy.’
MEET suk⁷-qot⁰ (S-suk-O-k-qut-pl) N
(52)
hīɣ
man
qīm
woman
du-suk-bu-k-il-ot-in
3ANIM.SBJ-meet-3ANIM.SBJ-TH-PST-go-SBJ.PL
‘The man and the woman met.’
FOLLOW eiŋ k⁵-qon⁰ (S-t-O-aq-pl) N
(53)
hīɣ
man
qīm-d
woman-POSS
oŋta
back
qolʲep-ka
side-LOC
eiŋ
go
a-ɣ-o-ʁon
3SG.M.SBJ-TH-PST-INCEPT
‘The man followed the woman.’
HELP posovat⁷-k⁵-bed⁰ (S-pomagad-O-k-bed-pl ) N
(54)
hīɣ
man
qīm
woman
du-posovat-u-ɣ-ol-bet
3SG.M.SBJ-help-3SG.F.OBJ-TH-PST-ITER
‘The man helped the woman.’
DRESS sa⁰ (S-O-sa-pl) N
(55)
qim-dɯlʲ
woman-child
dɯlʲ
child
da-o-l-sa
3SG.F.SBJ-3SG.M.OBJ-PST-dress
‘The girl dressed the child.’
WASH ul⁷-d⁴-kaŋ⁰ (S-ul-d-O-kŋ-pl) N
(56)
qim-dɯlʲ
woman-child
dɯlʲ
child
da-ul-d-o-l-gaŋ
3SG.F.SBJ-water-TH-3SG.M.OBJ-PST-wash
‘The girl washed the child.’
COUGH qaqtemed⁷-bed⁰ (S-qaqtemed-a-pl) N
(57)
hīɣ
man
du-qaqtemer-ol-bed
3SG.M.SBJ-cough-PST-make
‘The man coughed.’
CLIMB k⁵-qut⁰ (S-O-k-qut-pl) N
(58)
hīɣ
man
qaˀj
hill
tosʲa
up
t-k-on-qut
3SG.M.SBJ-TH-PST-go
‘The man climbed up the hill.’
RUN toqted⁷-k⁵-tn⁰ (S-toqtad-bed-pl) N
(59)
dɯlʲ
child
baŋ-besʲ
ground-PROS
toqtet-o-ɣ-o-(t)n
run-3SG.M.SBJ-TH-PST-go
‘The child ran (on the floor).’
JUMP eŋ⁷-bed⁰ (S-eŋ-bed-pl) N
(60)
dɯlʲ
child
d-eŋ-ol-bed
3SG.M.SBJ-jump-PST-make
‘The child jumped.’
WIPE (a⁴-)bed⁰ (S-O-bed-pl) N
(31)
qim-dɯlʲ
woman-child
lam-d
table-POSS
ət-diŋalʲ
back-INAN.ABL
sʲīn
dirt
kəma
away
ra-o-v-il-vet
3SG.F.SBJ-PST-3INAN.OBJ-PST-wipe
‘The girl wiped the dirt off the table.’
(94)
ad
1SG
lʲa’m
table
d-a-b-bed
1.SBJ-PRES-3INAN.SBJ-wipe
‘I wiped the table.’
THINK aniŋ⁷-bed⁰ (S-an-bed-pl) N
(46)
hiɣə
man
d-aniŋ-lʲe-bet
3SG.M.SBJ-think-PST-ITER
ture
DEM.M
dɯl-dat
child-M.SG.ADESS
‘The man thought about that boy.’
APPEAR ət⁷-k⁵-tn⁰ () N
(61)
hiɣ-dɯlʲ
man-child
kulʲta-ɣa
road-LOC
d-ət-o-qon
3SG.M.SBJ-visible-PST-INCEPT
‘The boy appeared (on the road).’
HUG hataŋ⁷-k⁵-bed⁰ (S-hataŋ-O-k-bed-pl) N
(62)
buŋ
3PL
dɯlgat
children
t-hataŋ-ɔŋ-k-si-bed-n
3SBJ-press-3PL.OBJ-TH-PRES-make-ANIM.PL.SBJ
‘They hug the children.’
SMELL it⁷-it⁰ (S-it-it-pl) N
(63)
hīɣ
man
is-na-diŋal
fish-POSS.ANIM.PL-ABL
d-it-it
3SG.M.SBJ-smell-sense
‘The man smells the fish. / The man catches the scent of the fish.’
CALL es⁷-h⁵-ej⁰ (2) (S-es-O-h-ej-pl) N
(65)
āˑm
mother
hiɣ-dɯl
man-child
da-es-a-ɣ-ej
3SG.F.SBJ-out-3SG.M.OBJ-TH-call
‘The mother calls the boy.’
BLINK imoltij⁷-t⁵-a⁰ (S-imoltij-S-t-a-pl) N
(66)
āˑm
mother
da-imoltij-bu-t-s-a
3SG.F.SBJ-blink-3SBJ.RFLX-TH-PRES-make
‘Mother blinks.’
GO k⁵-den⁰ (2) (__-S-k-den) N
(67)
kʌj-dɛŋ
hunting-people
ses-diŋa
river-INAN.ADESS
ɔŋ-k-ɔn-den
3ANIM.SBJ-TH-PST-go
‘The hunters went to the river.’
LAUGH daq⁷-ij⁰(S-daq-ij-pl) N
(68)
āˑm
mother
da-daʁ-ɔl-ij
3SG.F.SBJ-laugh-PST-ITER
‘Mother laughed.’
SCREAM es⁷-h⁵-ej⁰ (S-es-h-ij-pl) N
(69)
āˑm
mother
da-es-ej
3SG.F.SBJ-out-shout
‘Mother is shouting (out).’
PLAY an⁷-de⁰ (S-aniŋ-ij-pl) N
(70)
dɯlgat
children
d-an-is-de-n
3SBJ-mind-PRES-occupy-ANIM.PL.SBJ
‘Children are playing.’
BE SAD aŋ⁷-bed⁰ (SANIM.-aŋ-bed-pl) N
(71)
hiɣ-dɯl
man-child
d-aŋ-si-bed
3SG.M.SBJ-negative.feeling-PRES-make
‘The boy is sad.’
SINK ul⁷-qan⁰ (SANIM.-ul-qan) N
(73)
qīˑm
woman
da-ul-ol-qan
3SG.F.SBJ-wet-PST-become
‘The woman sank. / The woman drowned.’
BURN inaq⁷-qan⁰ (SANIM.SG-inaq-qan) N
(74)
bɔˀk
fire
inaq-a-b-qan
burn-PRES-3INAN.SBJ-begin
‘Fire burns. / Fire begins to burn.’
BE DRY obɯlda toqojiŋ M
(75)
baˀŋ
ground
tɔʁɔjiŋ-am
dry-3INAN.SBJ.PRED.AGR
‘The ground is dry.’
BE A HUNTER no verbal counterpart N
(76)
b-ōˑp
my-father
kʌj-ket
hunting-person
ovɯl-du
be\PST-3.MASC.SG
‘My father was a hunter.’
GRIND ted⁰ (2) (S-O-ted-pl) N
(77)
at
1SG
talɯn
flour
di-b-ted
1SBJ-3INAN.OBJ-grind
‘I grind flour.’
DIG kd⁵-b³-qut⁰ (S-O-k-d-b-qut-pl) N
(78)
ad
1SG
tid-ʌŋ
root-PL
d-u-gd-a-v-qut
1SG.SBJ-3INAN.OBJ-TH-PRES-TH-dig
‘I dig roots.’
PUSH teːl⁷-t~a⁰ (S-teːl-O-t-pl) N
(79)
āˑm
mother
hiɣ-dɯl
man-child
da-teːl-aj-t
3SG.F.SBJ-shove-3SG.M.OBJ-do.once
‘The mother pushes the boy.’
TEACH sidaq⁷-q⁵-t~a⁰ (S-sidaq-q-O-t-pl) R
(80)
qīˑm
woman
dɯlgat
children
da-siraq-q-aŋ-t
3SG.F.SBJ-teach-into-3ANIM.PL.OBJ-put.MOM
‘The woman teaches the children.’
HEAR k⁵-b³-da⁰ (__-S-k-b-da ) N
(81)
at
1SG
uɣ-il
2SG-ABL
qaan
words
ba-ɣ-a-b-da
1SG.SBJ-TH-PRES-TH-hear
‘I hear you. / I hear your words.’
BOIL k⁷-qan⁰ (__-S-k-qan) N
(83)
aːl
soup
u-k-a-qan
3INAN.SBJ-TH-PRES-boil
‘The soup is boiling. / The soup is cooking.’
PEEL iŋ-don (S-iŋ-O-k-don-pl) R
COME (1) ik (7)-bes (0) N
(91)
ad
1SG
eŋqoŋ
today
d-ik-si-bes
1SG-into.open.space-PRES-pass
‘I come today.’
FEAR qoranej (7)-bed (0) (S-qoranej-bed-pl) N
(95)
hīɣ
boy
dɯlʲ
child
tiɣ-daŋal
snake-MASC.SG:ABL
t-qoranej-ol-bed
3SBJ-fear-PST-make
‘The boy was afraid of the snake.’
WINK laktejeŋ (7)-k (5)-a (0) S-laktejeŋ-O-k-a-pl N
NAME no direct counterpart N