Coding frames of Japanese (standard)

coding frames.
Coding frame Alternations #Vs Verb meanings & Verb forms
2
STEAL (nusumu)
TAKE (toru)
25
CLIMB (noboru)
COOK (ryoori-suru)
DIG (horu)
EAT (taberu)
FEAR (kowagaru)
FRIGHTEN (kowagaraseru)
GRIND (hiku)
HEAR (kiku)
HELP (tetudau)
HIDE (kakusu)
HUG (dakisimeru)
KNOW (siru)
LEAVE (saru)
LIKE (ki-ni-iru)
LOOK AT (miru)
PEEL (muku)
PUSH (osu)
SEARCH FOR (sagasu)
SHAVE (a body part/person) (soru)
SING (utau)
TEAR (yaburu)
THINK (kangaeru)
TOUCH (sawaru)
WASH (arau)
WIPE (hukitoru)
8
ASK FOR (motomeru)
DRESS (kiseru)
GIVE (ataeru)
SHOUT AT (sakebu)
SHOW (miseru)
TALK (hanasu)
TEACH (osieru)
TELL (tugeru)
1
NAME (yobu)
6
BEAT (tataku)
BREAK (kowasu)
BUILD (tateru)
COVER (kurumu)
CUT (kiru)
HIT (tataku)
KILL (korosu)
8
BRING (mot-te kuru)
CARRY (hakobu)
FILL (mitasu)
LOAD (tumu)
POUR (sosogu)
PUT (oku)
SEND (okuru)
THROW (nageru)
1
TIE (tunagu)
19
BE DRY (kawaku)
BE HUNGRY (onaka-ga suku)
BE SAD (kanasii)
BLINK (mabataki-o suru)
BOIL (waku)
BURN (moeru)
COUGH (seki-o suru)
DIE (sinu)
FEEL COLD (samui)
FOLLOW (ato-ni tuzuku)
JUMP (tobiagaru)
LAUGH (warau)
PLAY (asobu)
RAIN ((ame-ga) huru)
ROLL (korogaru)
RUN (hasiru)
SINK (sizumu)
SMELL (nioi-o kagu)
4
GO (iku)
LIVE (sumu)
SIT (suwaru)
SIT DOWN (kosi-o orosu)
1
SEE (mieru)
1
MEET (au)
Direct Passivization Promoting O-marked argument 6
BEAT (tataku)
BREAK (kowasu)
BUILD (tateru)
COVER (kurumu)
CUT (kiru)
HIT (tataku)
KILL (korosu)
Direct Passivization Promoting O-marked argument 1
TIE (tunagu)
Direct Passivization Promoting O-marked argument 2
STEAL (nusumu)
TAKE (toru)
Direct Passivization Promoting O-marked argument 1
NAME (yobu)
Direct Passivization Promoting O-marked argument 22
COOK (ryoori-suru)
DIG (horu)
EAT (taberu)
FEAR (kowagaru)
FRIGHTEN (kowagaraseru)
GRIND (hiku)
HELP (tetudau)
HIDE (kakusu)
HUG (dakisimeru)
KNOW (siru)
LIKE (ki-ni-iru)
LOOK AT (miru)
PEEL (muku)
PUSH (osu)
SEARCH FOR (sagasu)
SHAVE (a body part/person) (soru)
SING (utau)
TEAR (yaburu)
THINK (kangaeru)
TOUCH (sawaru)
WASH (arau)
WIPE (hukitoru)
Direct Passivization Promoting O-marked argument 8
ASK FOR (motomeru)
DRESS (kiseru)
GIVE (ataeru)
SHOUT AT (sakebu)
SHOW (miseru)
TALK (hanasu)
TEACH (osieru)
TELL (tugeru)
Direct Passivization Promoting O-marked argument 8
BRING (mot-te kuru)
CARRY (hakobu)
FILL (mitasu)
LOAD (tumu)
POUR (sosogu)
PUT (oku)
SEND (okuru)
THROW (nageru)
Direct Passivization Promoting Ni-marked Argument 7
ASK FOR (motomeru)
DRESS (kiseru)
GIVE (ataeru)
SHOW (miseru)
TALK (hanasu)
TEACH (osieru)
TELL (tugeru)
1
BE A HUNTER (no verbal counterpart)
1
FEEL PAIN (itai)
1
SAY (yuu)
Potential Formation 6
BEAT (tataku)
BREAK (kowasu)
BUILD (tateru)
COVER (kurumu)
CUT (kiru)
HIT (tataku)
KILL (korosu)
Potential Formation 1
TIE (tunagu)
Potential Formation 2
STEAL (nusumu)
TAKE (toru)
Potential Formation 1
NAME (yobu)
Potential Formation 22
CLIMB (noboru)
COOK (ryoori-suru)
DIG (horu)
EAT (taberu)
FRIGHTEN (kowagaraseru)
GRIND (hiku)
HEAR (kiku)
HELP (tetudau)
HIDE (kakusu)
HUG (dakisimeru)
LEAVE (saru)
LOOK AT (miru)
PEEL (muku)
PUSH (osu)
SEARCH FOR (sagasu)
SHAVE (a body part/person) (soru)
SING (utau)
TEAR (yaburu)
THINK (kangaeru)
TOUCH (sawaru)
WASH (arau)
WIPE (hukitoru)
Potential Formation 8
ASK FOR (motomeru)
DRESS (kiseru)
GIVE (ataeru)
SHOUT AT (sakebu)
SHOW (miseru)
TALK (hanasu)
TEACH (osieru)
TELL (tugeru)
Potential Formation 1
MEET (au)
Potential Formation 8
BRING (mot-te kuru)
CARRY (hakobu)
FILL (mitasu)
LOAD (tumu)
POUR (sosogu)
PUT (oku)
SEND (okuru)
THROW (nageru)
Potential Formation 4
GO (iku)
LIVE (sumu)
SIT (suwaru)
SIT DOWN (kosi-o orosu)
Potential Formation 10
BLINK (mabataki-o suru)
COUGH (seki-o suru)
DIE (sinu)
FOLLOW (ato-ni tuzuku)
JUMP (tobiagaru)
LAUGH (warau)
PLAY (asobu)
RUN (hasiru)
SMELL (nioi-o kagu)
Argument-Decreasing Alternation 4
BREAK (kowasu)
BUILD (tateru)
COVER (kurumu)
CUT (kiru)
Argument-Decreasing Alternation 5
DIG (horu)
LOOK AT (miru)
PEEL (muku)
SEE (mieru)
TEAR (yaburu)
Argument-Decreasing Alternation 3
DRESS (kiseru)
SHOW (miseru)
TEACH (osieru)
Argument-Increasing Alternation 7
BE DRY (kawaku)
BE HUNGRY (onaka-ga suku)
BOIL (waku)
BURN (moeru)
LAUGH (warau)
ROLL (korogaru)
SINK (sizumu)
Locative Alternation 1
FILL (mitasu)
Potential Formation 1
SAY (yuu)
Direct Passivization Promoting Ni-marked Argument 1
SAY (yuu)