Example 78 of Mitsukaido Japanese

Example Verb meaning Example of...
(78)
Ano amakko hono jarokkogodo taro:tte jobatta.
ano
that
amakko
girl.NOM
hono
that
jarokko=godo
boy=ACC
taro:=tte
Taro=CIT
jobat-ta
call-PST
‘That girl called that boy Taro.’
NAME a Coding frame:
1-nom 2-acc 3-cit V