Example 217 of Hokkaido Japanese

Example Verb meaning Example of...
(217)
Darekaga sono otokoni gurasuni mizuo tugaseta.
dareka=ga
someone=NOM
sono
that
otoko=ni
man=DAT
gurasu=ni
glass=DAT
mizu=o
water=ACC
tug-ase-ta
pour-CAUS-PST
‘Someone made that man pour the water into the glass.’
POUR an Alternation:
Causative