Example 193 of Hokkaido Japanese

Example Verb meaning Example of...
(193)
Sono otokoga madoni isio nageta.
sono
that
otoko=ga
man=NOM
mado=ni
window=DAT
isi=o
stone=ACC
nage-ta
throw-PST
‘That man threw a stone at the window.’
THROW a Coding frame:
1-nom 2-dat 3-acc V