Example 43 of Hokkaido Japanese

Example Verb meaning Example of...
(43)
Sono otokoga sono syo:neno sagasite ita.
sono
that
otoko=ga
man=NOM
sono
that
syo:nen=o
boy=ACC
sagasi-te
search-GER
i-ta
be-PST
‘That man was searching for that boy.’
SEARCH FOR a Coding frame:
1-nom 2-acc V