Example 39 of Hokkaido Japanese

Example Verb meaning Example of...
(39)
Sono otokoga sono syo:nenno syo:rainituite kangaeta.
sono
that
otoko=ga
man=NOM
sono
that
syo:nen=no
boy=GEN
syo:rai=nituite
future=about
kangae-ta
think-PST
‘That man thought about that boy's future.’
THINK a Coding frame:
1-nom 2+nituite V