rẹ égbè vbiẹẹ

Coding frame

Complex Verb form
Verb type: VNV

Example

(177)
Àlèkè rẹ́ égbè vbíẹ́ẹ́ ívbíá ọ́ì.
àlèkè
Aleke
rẹ́
take
égbè
body
vbíẹ́ẹ́
become.apparent
ívbíá
children
ọ́ì
her
‘Aleke appeared to her children. / Aleke made herself apparent to her children.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# APPEAR Coding set Argument type
1 appearer Ø A
2 appear beneficiary Ø P

Alternations