lọ

Coding frame

Simplex Verb form
Verb type: V

Example

(152)
Òjè ọ̀ ọ́ lọ̀ ìsíẹ́ìn.
òjè
Oje
ọ̀
SC
ọ́
C
lọ̀
grind
ìsíẹ́ìn
pepper
‘Oje is grinding pepper.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# GRIND Coding set Argument type
1 grinder Ø A
2 ground thing Ø P

Alternations