de o

show comment

there is no simple verb 'sink'

Coding frame

Complex Verb form

Examples

(145)
Ùkìn dé ó.
ùkìn
moon
fall
ó
enter
‘The moon has sunk. / The moon had gone down.’
(270)
Ọ́lí ókọ̀ dé ó vbí ẹ́kẹ́ín ẹ́dà.
ọ́lí
the
ókọ̀
canoe
fall
ó
enter
vbí
LOC
ẹ́kẹ́ín
inside
ẹ́dà
river
‘The canoe sank into the river.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# SINK Coding set Argument type
1 sunken entity Ø I

Alternations