òhànmì gbe

Coding frame

Complex Verb form
Verb type: NV

Example

(140)
Òhànmì ọ̀ ọ́ gbé òjè.
òhànmì
hunger
ọ̀
SC
ọ́
C
gbé
catch
òjè
Oje
‘Oje is hungry.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# BE HUNGRY Coding set Argument type
1 hungry person Ø I

Alternations