úììn gbe

Coding frame

Complex Verb form
Verb type: NV

Example

(135)
Úììn ọ̀ ọ́ gbè àlèkè.
úììn
fever
ọ̀
SC
ọ́
C
gbè
catch
àlèkè
Aleke
‘Aleke has the chills. / Aleke is feverish.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# FEEL COLD Coding set Argument type
1 freezing person Ø I

Alternations