to (1)

Coding frame

Simplex Verb form
Verb type: V

Example

(133)
Ékùn ọ̀ ọ́ tò òjè.
ékùn
waist
ọ̀
SC
ọ́
C
pain
òjè
Oje
‘Oje's waist is paining him. / Oje has a pain at his waist.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# FEEL PAIN Coding set Argument type
1 pain locus Ø A
2 pain-feeler Ø P

Alternations