jẹ

Coding frame

Simplex Verb form
Verb type: V

Example

(131)
Òjè ọ̀ ọ́ jẹ̀ àlèkè.
òjè
Oje
ọ̀
SC
ọ́
C
jẹ̀
laugh
àlèkè
Aleke
‘Oje is laughing at Aleke.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# LAUGH Coding set Argument type
1 laugher Ø A
2 laughed-about thing Ø P

Alternations