shọọ re

Coding frame

Complex Verb form
Verb type: V_V

Example

(128)
Òjè shọ́ọ́ vbí ẹ́kọ́à ré.
òjè
Oje
shọ́ọ́
exit
vbí
LOC
ẹ́kọ́à
room
arrive
‘Oje left the room. / Oje exited the room.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# LEAVE Coding set Argument type
1 leaver Ø I
2 left place/person vbi+NP L

Alternations