lodẹ

Coding frame

Simplex Verb form
Verb type: V

Example

(125)
Òjè lódẹ̀ vbì ìwè.
òjè
Oje
lódẹ̀
go
vbì
LOC
ìwè
house
‘Oje is going to the house.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# GO Coding set Argument type
1 goer Ø I
2 going goal vbi+NP L

Alternations