la

Coding frame

Simplex Verb form
Verb type: V

Example

(119)
Òjè ọ̀ ọ́ lá.
òjè
Oje
ọ̀
SC
ọ́
C
run
‘Oje is running.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# RUN Coding set Argument type
1 runner Ø I

Alternations