hẹẹn

Coding frame

Simplex Verb form
Verb type: V

Examples

(117)
Òjè hẹ́ẹ́n óràn.
òjè
Oje
hẹ́ẹ́n
climb
óràn
tree
‘Oje climbed a tree. / Oje ascended a tree.’
(118)
Òjè hẹ́ẹ́n ùdékẹ̀n.
òjè
Oje
hẹ́ẹ́n
climb
ùdékẹ̀n
wall
‘Oje climbed a wall.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# CLIMB Coding set Argument type
1 climber Ø A
2 climbing goal Ø P

Alternations