gbe ẹ̀ò

Coding frame

Complex Verb form
Verb type: VN

Example

(116)
Òjè gbé ẹ̀ò.
òjè
Oje
gbé
reposition
ẹ̀ò
eye
‘Oje blinked.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# BLINK Coding set Argument type
1 blinker Ø I

Alternations