hee

Coding frame

Simplex Verb form
Verb type: V

Examples

(115)
Òjè héé òhí.
òjè
Oje
héé
load
òhí
Ohi
‘Oje loaded up Ohi.’
(271)
Òjè nwú íhùà héé òhí.
òjè
Oje
nwú
take.hold.SG
íhùà
burden
héé
load
òhí
Ohi
‘Oje put a burden on Ohi's head. / Oje loaded Ohi with a burden.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# LOAD Coding set Argument type
1 loader Ø A
2 loaded thing Ø P

Alternations