maa

Coding frame

Simplex Verb form
Verb type: V

Examples

(112)
Òjè máá élí ékẹ́ín ọ́ọ́khọ̀.
òjè
Oje
máá
load
élí
the
ékẹ́ín
eggs
ọ́ọ́khọ̀
chicken
‘Oje loaded the chicken eggs. / Oje arranged the chicken eggs (on a load).’
(114)
Òjè máá íhùà.
òjè
Oje
máá
load
íhùà
burden
‘Oje loaded his burden. / Oje arranged his load.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# LOAD Coding set Argument type
1 loader Ø A
2 loaded thing Ø P

Alternations