voo

Coding frame

Simplex Verb form
Verb type: V

Example

(107)
Òjè vóó ọ́lí ékpà.
òjè
Oje
vóó
cover
ọ́lí
the
ékpà
vomit
‘Oje covered the vomit.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# COVER Coding set Argument type
1 coverer Ø A
2 covered thing Ø P

Alternations