ọọn ọ́

Coding frame

Complex Verb form

Example

(105)
Òjè ọ́ọ́n àmẹ̀ ọ́ vbì ọ̀gọ́.
òjè
Oje
ọ́ọ́n
pour
àmẹ̀
water
ọ́
CL
vbì
LOC
ọ̀gọ́
bottle
‘Oje poured water into the bottle.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# POUR Coding set Argument type
1 pourer Ø A
2 poured substance Ø P
3 pouring goal vbi+NP L

Alternations