gba

Coding frame

Simplex Verb form
Verb type: V

Example

(102)
Òjè gbá àlèkè.
òjè
Oje
gbá
tie
àlèkè
Aleke
‘Oje has tied Aleke. / Oje has bound Aleke.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# TIE Coding set Argument type
1 tier Ø A
2 tied thing Ø P

Alternations