fi (2)

Coding frame

Simplex Verb form
Verb type: V

Example

(96)
Àlèkè fí úkpóràn.
àlèkè
Aleke
throw
úkpóràn
stick
‘Aleke threw a stick.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# THROW Coding set Argument type
1 thrower Ø A
2 thrown thing Ø P

Alternations