nwu

show comment

'carry singleton', no 'carry to', instead 'take to' with nwu

Coding frame

Simplex Verb form
Verb type: V

Examples

(94)
Àlèkè nwú ọ́lí émà.
àlèkè
Aleke
nwú
carry.SG
ọ́lí
the
émà
yam
‘Aleke carried the yam.’
(95)
Àlèkè húá élí émà.
àlèkè
Aleke
húá
carry.PL
élí
the
émà
yam
‘Aleke carried the yams.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# CARRY Coding set Argument type
1 carrier Ø A
2 carried thing Ø P

Alternations